GDPR

GDPR

There are no translations available.

Správcom osobných údajov webstránky www.jarestherm.sk je JARES Therm, s.r.o., Továrenská 49, 953 01 Zlaté Moravce IČO: 44558538

KONTAKTNÉ ÚDAJE
Pokiaľ sa na nás budete chcieť v priebehu spracúvania obrátiť, môžete nás kontaktovať e-mailom.

VYHLÁSENIE
Vyhlasujem, že ako správca vašich osobných údajov spĺňam všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou – zákonom č. 18/2018 Z.z. a GDPR, t. j.: vaše osobné údaje budem spracúvať len v prípade, ak disponujem primeraným právnym základom, a to predovšetkým udelením súhlasu, plnením zmluvy či zákonnou povinnosťou; plním si v zmysle článku 13 GDPR informačnú povinnosť ešte pred začatím spracúvania osobných údajov; umožním a budem vás podporovať v uplatňovaní a v plnení vašich práv podľa zákona č. 18/2018 Z.z. a GDPR.

ROZSAH OSOBNÝCH ÚDAJOV, ÚČELY SPRACÚVANIA A PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA
Vaše osobné údaje spracúvam na základe súhlasu so spracúvaním osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, titul, poštová adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, a to pre naplnenie týchto účelov: údaje v obchodnom styku(objednávky, faktúry a podobne); zasielanie vyžiadaných ponúk na e-mailovú a/alebo poštovú adresu. poskytovanie služieb: doručenie objednaných materiálov a identifikácia objednávateľa pred odoslaním objednávky; poskytovanie odborného poradenstva prostredníctvom e- mailu a/alebo telefonicky; potvrdenie objednávky, dodania objednaných vecí prostredníctvom elektronickej pošty, prípadne telefonicky; evidencia objednávateľov na účely vedenia ich užívateľských účtov na stránke www.jares.sk a www.jares.eu; identifikácia doručenej platby; evidencia objednávok na účely riešenia prípadných reklamácií. vedenie účtovníctva Vaše osobné údaje si ponechávam po dobu plynutia premlčacej doby, ak zákon nestanoví dlhšiu dobu na ich uchovávanie.

POSKYTNUTIE OSOBNÝCH ÚDAJOV TRETÍM OSOBÁM
K vašim osobným údajom má okrem konateľa JARES Therm, s. r.o. prístup administrátor webstránky, ktorý je zamestnancom JARES Therm, s.r.o. . Aby sme vám mohli doručiť vami objednaný tovar, vaše osobné údaje poskytujeme v nevyhnutnom rozsahu len spoločnostiam, ktoré majú oprávnenie poskytovať kuriérske služby a doručovanie zásielok (Slovenská pošta. Slovak Parcel Service, TNT, Geis...) Uisťujeme vás, že administrátor webstránky, ktorý budú spracúvať Vaše osobné údaje, je povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie vašich osobných údajov. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané/poskytnuté žiadnej inej tretej strane.

POSKYTNUTIE DÁT MIMO EURÓPSKEJ ÚNIE
Spracúvanie osobných údajov bude prebiehať výlučne na území Európskej únie. Vaše osobné údaje nebudú prenášané do tretích krajín ani medzinárodných organizácií.

COOKIES
Pri prehliadaní webových stránok www.jarestherm.sk zaznamenávame vašu IP adresu, časový interval strávený na stránke a to, z ktorej stránky prichádzate. Cookies používame na meranie návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazenia webových stránok ako svoj oprávnený záujem správcu, lebo vďaka tomu môžeme ponúknuť lepšie služby. Cookies pre cielenie reklamy JARES Therm, s.r.o. nepoužívala a ani v budúcnosti nebudú spracúvané na tento účel. Naše webové stránky sa dajú prehliadať aj v režime, ktorý neumožňuje zbierať osobné údaje. Používanie cookies môžete na svojom počítači zakázať.

ZABEZPEČENIE A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Osobné údaje chránime v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú stupňu technického rozvoja, prostredníctvom technických a organizačných opatrení, ktoré zamedzujú zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu vašich osobných údajov: zabezpečeným prístupom do môjho počítača (zabezpečené heslom); zabezpečeným prístupom do môjho telefónu (zabezpečené heslom a čítačkou otlačkov prstov); zabezpečeným prístupom do mojich e-mailových schránok (zabezpečené užívateľským menom a heslom); zabezpečeným prístupom do aplikácií na e-mailové rozosielanie (zabezpečené menom a heslom); zabezpečeným prístupom do fakturačných systémov (zabezpečené menom a heslom); šifrovanou komunikáciou na mojom webe (platný certifikát https); pravidelnou aktualizáciou softwaru; bezpečne uzamknutou prevádzkarňou (zabezpečené uzamykateľnými dverami). Osobné údaje budú spracúvané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

VAŠE PRÁVA V SÚVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÝCH ÚDAJOV
V súvislosti s ochranou osobných údajov máte viacero práv. Ak budete niektoré z týchto práv chcieť využiť, prosíme, kontaktujte nás emailom. Právo na informácie (plnené už touto informačnou stránkou so zásadami spracúvania osobných údajov); právo na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR (máte právo získať potvrdenie o tom, aké vaše osobné údaje spracúvame); právo na opravu nesprávnych osobných údajov a a doplnenie neúplných osobných údajov podľa čl. 16 GDPR; právo na vymazanie (tzv. právo na zabudnutie) osobných údajov podľa čl. 17 GDPR ; právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa čl. 18 GDPR (obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účelov spracovania); právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 GDPR; právo namietať z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka podľa čl. 21 GDPR; právo podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené vaše právo na ochranu osobných údajov.

Tieto zásady platia od 25. 5. 2018 a nahrádzajú predchádzajúcu ochranu osobných údajov. Váš JARES Therm, s.r.o. .