Podmienky Podmienky použitia stránok

Podmienky použitia stránok JARES Therm s.r.o. skupiny JARES

Používanie týchto webových stránok a podmienky, za ktorých vám poskytujeme informácie, sa riadia týmito podmienkami použitia stránok. Používaním týchto webových stránok ste si vedomí, že súhlasíte s uvedenými podmienkami a ste nimi viazaní.

Bezpečnosť

Vaše súkromie považujeme za dôležité a informácie, ktoré od vás získame a ktoré sa rozhodnete nám poskytnúť použijeme výlučne nato, aby sme vám poskytli informácie o produktoch alebo službách, o ktoré ste prejavili záujem. Za týmto účelom môžeme poskytnúť informácie spoločnostiam obchodnej skupiny JARES a našim obchodným partnerom. Tým, že nám poskytnete informácie, súhlasíte s ich spracovaním na uvedený účel. Tieto informácie neposkytneme bez vášho súhlasu žiadnej tretej strane mimo skupiny JARES a našich obchodných partnerov. Za účelom zaručenia bezpečnosti týchto stránok a zabezpečenia prístupu pre všetkých užívateľov JARES Therm s.r.o. monitoruje pohyb na serveri s cieľom identifikovať neoprávnené pokusy o prístup na server alebo o zmenu informácií alebo snahu poškodiť tieto web stránky. Každý, kto používa naše stránky, súhlasí s týmto monitoringom. Neoprávnené pokusy zmeniť informácie na tomto serveri, marenie alebo obchádzanie bezpečnostných charakteristík alebo používanie tohto serveru za iným účelom ako je zamýšľané, je zakázané a môže viesť k trestnému stíhaniu. Ak monitoring odhalí možnú trestnú činnosť, dôkazy o tejto činnosti budú poskytnuté príslušným orgánom činným v trestnom konaní.

Autorské práva

Obsah webových stránok JARES Therm s.r.o. je výlučným duševným vlastníctvom JARES Therm s.r.o. s výnimkou prípadov, keď je uvedené inak. Všetky práva sú vyhradené. Žiadna informácia nemôže byť reprodukovaná, šírená alebo kopírovaná v akejkoľvek forme alebo akýmikoľvek prostriedkami bez predchádzajúceho písomného súhlasu JARES Therm s.r.o. . Informácie na webových stránkach môžu byť stiahnuté k voľnému použitiu za účelom predaja produktov JARES Therm s.r.o. .

Zrieknutie sa uprednostňovania/presadzovania

Dokumenty zverejnené na týchto webových stránkach môžu obsahovať hypertextové odkazy na informácie vytvorené a spravované inými verejnými inštitúciami alebo súkromnými organizáciami. Tieto odkazy sú uvedené za účelom vyhovieť potrebám návštevníkov našich webových stránok. JARES Therm s.r.o. nezaručuje presnosť, aktuálnosť alebo úplnosť informácií uvedených na serveroch sprístupnených týmito odkazmi. Uvedenie týchto odkazov s výnimkou odkazov na iné webové stránky skupiny JARES nemá za cieľ poukázať na dôležitosť týchto stránok a informácií, ktoré sú na nich uvedené, ani nemá za cieľ podporovať, odporúčať alebo uprednostňovať názory, ktoré tieto stránky prezentujú, alebo komerčné produkty alebo služby, ktoré ponúkajú alebo organizácie, ktoré tieto webové stránky sponzorujú. Odkaz uvedený na všetkých webových stránkach JARES Therm s.r.o. na osobitné komerčné produkty, procesy alebo služby alebo použitie obchodnej značky alebo obchodného mena spoločnosti slúži výlučne na informačné účely a pre potreby návštevníka webových stránok JARES Therm s.r.o. a v žiadnom prípade neznamená odporúčanie alebo uprednostnenie zo strany JARES Therm s.r.o. . Názory autorov vyjadrené týmto spôsobom nemusia nevyhnutne vyjadrovať názory skupiny JARES ale je možné ich použiť za účelom inzercie alebo podpory produktu.

Vzdanie sa zodpovednosti

JARES Therm s.r.o. vynakladá všetko úsilie, aby informácie na ich webových stránkach boli presné a úplné. Tisícky strán dokumentov často aktualizované vo veľmi krátkom čase nám ale neumožňujú zaručiť, že poskytnuté informácie neobsahujú žiadne chyby. JARES Therm s.r.o. si nenárokuje, nesľubuje ani nezaručuje presnosť, úplnosť alebo primeranosť obsahu jej webových stránok a výslovne sa zrieka zodpovednosti za chyby alebo nepresné informácie uvedené na jej webových stránkach. S ohľadom na obsah JARES Therm s.r.o. webových stránok JARES Therm s.r.o. a ani jeho zamestnanci alebo zmluvní partneri neposkytujú žiadne záruky vyjadrené explicitne alebo implicitne alebo zákonom vrátane ale bez obmedzenia na záruky nezasahovania do práv tretích strán, nárokov a záruk obchodovateľnosti a primeranosti za osobitným účelom vo vzťahu k obsahu JARES Therm s.r.o. webových stránok alebo iných zdrojov Internetu, ktoré sú na tieto stránky viazané. JARES Therm s.r.o. tiež nepreberá žiadnu zodpovednosť za presnosť, úplnosť alebo účelnosť akejkoľvek informácie, produktu alebo procesu tu zverejneným ani za počítačové vírusy. Neznamená to ani, že použitie týchto informácií, produktov a procesov nemôže byť porušením práv duševného vlastníctva. Všetky komerčné produkty JARES Therm s.r.o. sú zverejnené na ich stránkach za účelom budúceho obchodu. Ďakujeme za Váš záujem o naše produkty a stránky.

S pozdravom Team pracovníkov JARES Therm s.r.o. .